• Selecteer een sessie
• Kies een beschikbare datum en tijdstip
• Vul je gegevens in en boek je Sessie.

betaal opties: iDEAL, Apple Pay of credit card

Lees wel van tevoren de inhoud van "Transparantie en Vertrouwelijkheid" en de "FAQ" door op de teksten onder het formulier te klikken.

• Select a session
• Select an available date and time
• Enter your personal data and book your session.

payment options: iDealApple Pay or credit card 

Read Transparency & Confidentiality and FAQ mentioned under the form.

Bookings formulier voor een sessie

Transparantie en Vertrouwelijkheid

Veel gestelde vragen (FAQ)

Ik houd mijn Sessies over het algemeen van Woensdag t/m Vrijdag tussen 12:00 en 17:00 uur.
Mijn sessie duren over het algemeen 1 uur, maar kan uitlopen met een kwartier. 

In zeer speciale gevallen zijn sessies in het weekend bespreekbaar, gebruik daartoe de link in het linker gedeelte voor contact met Jan@tuaca.nl. Dat kan ook voor speciale wensen.

Voordat die sessie begint concentreer ik me reeds geruime tijd (soms wel meerdere uren) op de komende sessie, wat me al wordt doorgegeven over jou en jouw omstandigheden, verleden, relaties etc. 

De kosten van een sessie zijn €150,00 exclusief 21% btw. ( totaal incl Btw €181,50) 
Dit tarief is geldig voor sessies in mijn praktijk of via telefoon.
 (Ik hanteer dit tarief al 7 jaar. Gezien de inflatie over die periode en de enorme inflatie in 2022 is het waarschijnlijk dat het tarief op enig moment in 2023 verhoogd zal moeten worden.)
Voor groep sessies gelden andere tarieven en wordt vastgesteld in onderling overleg.

I generally hold my Sessions from Wednesday to Friday between 12:00 PM and 5:00 PM.
My sessions generally last 1 hour, but can extend by 15 minutes.

In very special cases sessions during the weekend can be discussed, use the link in the left section for contact with Jan@tuaca.nl. This is also possible for special wishes.

Before each session I concentrate for quite some time (sometimes several hours) on the upcoming session, what is already being passed on to me about you and your circumstances, past, relationships, etc.

The costs of a session are €150.00 excluding 21% VAT. (total including VAT €181.50)
This rate is valid for sessions in my practice or by telephone.
(I've been using this rate for 7 years. Given inflation over that period and massive inflation in 2022, it's likely the rate will need to be increased at some point in 2023.)
Different rates apply to group sessions and are determined in mutual consultation.

Uitleg bookings formulier:
1. Kies op het bookings formulier of je een privé sessie in Amsterdam wil of telefonische sessie wil.

2. Vervolgens kies een beschikbare voor jou passende datum en tijdstip.

3. Vul je naam , email, telefoon en verklaar dat je onderstaande teksten betreffende Transparantie, Vertrouwelijkheid en de FAQ hebt gelezen.

4. Bij het veld opmerkingen kun je aanvullende informatie geven.
 Ik zou het op prijs stellen als je ook wilt aangeven hoe je op mijn website bent gekomen (b.v. via een vriend, Facebook of workshops)

5. Na "Ga verder" krijg je een scherm met de kosten van de sessie (let op de prijs hier is exclusief 21% BTW) bij het drukken op de knop "Ga Verder" kom je op de betalingspagina.

6. Op deze betalingspagina is het bedrag inclusief btw zichtbaar en kun je doorgaan met afrekenen.

7. Op het scherm dat dan volgt kun je (indien je je voor de eerste keer aanmeldt voor een sessie) nadere adres gegevens invoeren en aanvinken dat je wil dat een account wordt aangemaakt met je adres gegevens (als er al een account was aangemaakt komt een melding "Login" dat niet doen maar het vinkje account aanmaken weghalen). Geef verder aan of je met iDEAL, Apple Pay, of met credit card wil betalen. vervolgens kan je de bestelling plaatsen en wordt je naar een scherm van de payment provider Mollie gebracht waar je ofwel de iDEAL, Apple Pay of de credit card gegevens moet invullen.

8. Na betaling via Mollie komt er een scherm "Bedankt. Je bestelling is ontvangen" op dit scherm staan nog eens alle gegevens , tevens ontvang je een bevestiging per email, een bevestiging dat de betaling is ontvangen en even later via moneybird ook een factuur.

9.. Op dat moment is de afspraak definitief is, behandel het dan als een vliegticket. Je verschijnt voor de vlucht, je gaat op reis. Verschijn je niet voor de vlucht dan moet je een nieuw ticket kopen. Met andere woorden als je niet komt opdagen of bij een telefonische afspraak niet bereikbaar bent en je wilt toch een Sessie boeken dan moet er voor een nieuwe Sessie weer betaald worden. Als we via telefoon afspreken en er is een tijds verschil , hou dan rekening met het feit dat ik altijd de tijd in Nederland als maatstaf neem.

10. Als we een Sessie afspreken via de telefoon dan belt Tuaca naar het telefoonnummer welke je bij de aanvraag hebt vermeld of naar het nummer dat in opmerkingen is genoemd.

Bookings formulier (zelfde als eerder op deze pagina)

Explanation booking form:
1. Choose on the booking form whether you want a private session in Amsterdam or a telephone session.

2. Then choose an available date and time that suits you.

3. Enter your name, email, telephone and declare that you have read the texts below regarding Transparency, Confidentiality and the FAQ.

4. You can provide additional information in the comments field. I would appreciate it if you would also indicate how you came to my website (e.g. through a friend, Facebook or workshops)

5. After "Ga verder" you will see a screen with the costs of the session (note the price here is excluding 21% VAT) when you press the button "Ga verder" you will be taken to the payment page.

6. On this payment page, the amount including VAT is visible and you can proceed to checkout.

7. On the screen that follows you can (if you register for a session for the first time) enter further address details and check that you want an account to be created with your address details (if an account had already been created, a message "Login" don't do that but uncheck Create account). Indicate whether you want to pay with iDEAL, Apple Pay or with a credit card. You can then place the order and you will be taken to a screen of the payment provider Mollie where you either have to fill in the iDEAL , Apple Pay or the credit card details.

8. After payment via Mollie, a screen will appear "Thank you. Your order has been received". This screen contains all the details, you will also receive a confirmation by email, a confirmation that the payment has been received and a little later via moneybird also an invoice.

9.. At that point the appointment is final, treat it like a plane ticket. You show up for the flight, you go on a journey. If you do not appear for the flight, you will have to buy a new ticket. In other words, if you do not show up or are not available for a telephone appointment and you still want to book a Session, you will have to pay for a new Session. If we meet by phone and there is a time difference, keep in mind that I always take the time in the Netherlands as a benchmark.


10. If we arrange a Session by telephone, Tuaca will call the telephone number you stated in the request or the number mentioned in the comments.

Transparantie en Vertrouwelijkheid

Veel gestelde vragen (FAQ)