Omarm de sensuele mystiek:
een masterclass voor de manuele osteopaat.
Wizard Lab, level I

Intuïtie is een heilige taal. Haar woordenschat wordt ontwikkeld door bewuste communicatie en gebruikmakend van de vele mogelijkheden van intieme zintuiglijke waarneming en intellect. Het is de basis voor een multidimensionaal bewustzijn en heling. Het is het kenmerk van empathie en transparantie in relaties; het is de uitnodiging om aanwezig te zijn.Deze dynamische interactieve bijeenkomst overstijgt theorie middels directe ervaring om de osteopaat te helpen verbinding te maken en te communiceren met het sensuele lichaam en haar ziel wijsheid, teneinde het bewustzijn en de gewaarwording van jouw zintuigen te vergroten te verdiepen en duidelijker af te stemmen op je patiënt.Kritisch-denken wordt als noodzakelijk beschouwd: de deelnemers zullen diverse oefeningen ondergaan en worden uitgedaagd om hun zintuigen veilig te verkennen, hun indrukken en impulsen te delen, feedback te ontvangen en integriteit te ontwikkelen teneinde gezonde grenzen, noodzakelijk voor een intuïtief onderscheidingsvermogen, te kunnen stellen. Ook toepassingen, integratie en casestudy's komen aan bod.

Het werk en de methodologie van deze cursus zullen de osteopaat in staat stellen de training onmiddellijk toe te passen in hun klinische praktijk.

Embodying the sensual mystic:
a master class for the manual osteopath
Wizard Lab, level I

Intuition is a sacred language. Its vocabulary is developed through conscious communication using the many avenues of intimate sensual perception and intellect; it is the basis for multidimensional awareness and healing; it is the hallmark of empathy and transparency in relationships; it is the invitation to being present.

This dynamic interactive gathering transcends theory through direct experience to help the osteopath connect to and communicate with the sensual body and soul wisdom, to enhance the awareness and facility of your senses and align more deeply and clearly with your patient.

Critical-thinking is regarded as an imperative. Practitioners will undergo of variety of exercises and be challenged to safely explore their senses, share their impressions and impulses, receive feedback and develop integrity to establish healthy boundaries, necessary for intuitive discernment. Application, integration and case studies will also be examined.

The work and methodology of this course will prepare the osteopath to immediately apply the training in their clinical practice.

Your teacher: Tuaca Kelly, Master Healer, Founder of Health Culture Amsterdam

When: to be determined

Entry Requirements

This master class is an intensive 3-day hands-on workshop tailored for professional licensed manual osteopaths that have held clinical practice for a minimum of 365-days. Registration is limited to ensure an intimate group.

While having a private session with the instructor before or after the workshop is recommended it is not required. To schedule a private session visit: www.tuaca.nl.


How to determine if this beginning master class is appropriate for you.

You...

+ are a professional licensed manual osteopath

+ have held a clinical practice for more than 365-days. If you are in practice, however, for less than one-year please submit your interest and share a bit about yourself and intention. Your application will be taken into account.

+ choose to develop your manual skills, (i.e., to go from palpation, assessment and treatment to sacred healing touch)

+ choose to develop your intuitive insight; to integrate your formal education, manual skills and soul wisdom and how to apply this in your clinical practice

+ have had dreams, intuitions and energetic or spiritual or mystical experiences you do not know how to process or interpret or communicate or might feel overwhelmed by ‘downloads’

+ choose to develop your intuitive vocabulary and apply and integrate this in your practical clinical practice

+ aim to deliver the most appropriate service to your client population

+ seem to 'take on' too much of your client’s energy, narrative or influence and choose to develop palpable energy boundaries and clearing methods